Osallistu ja vaikuta Kainuussa

Osallisuudella tarkoitetaan ihmisten mahdollisuutta vaikuttaa omassa elämässään tärkeisiin asioihin. Osallisuus on myös mahdollisuutta vaikuttaa päätöksentekoon. Olemassa oleva lainsäädäntö antaa hyvän pohjan asukkaiden osallistumiselle ja kunnissa ja maakunnissa onkin jo vuosikymmeniä tehty hyvää osallisuuden ja osallistumisen kehittämistyötä. Paitsi virallisen päätöksenteon kanavien kautta, voit vaikuttaa Kainuun ja sen kuntien asioihin esimerkiksi järjestötoiminnan kautta. Tälle sivulle olemme koonneet tietoa siitä, mitä kanavia pitkin voit vaikuttaa asioihin Kainuussa.

Maakunnallinen päätöksenteko

Kainuun hyvinvointialue

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluista vastaavat hyvinvointialueet, jotka ovat suurempia maakunnallisia yhteisöjä. Kuntalaisten osallisuus on yksi hyvinvointialueen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitava periaate.

Hyvinvointialueet organisoidaan tutuilla demokraattisen kunnallisen päätöksenteon menetelmillä. Asukkaat siis valitsevat itseään edustavat valtuutetut, jotka tekevät ratkaisuja alueen palveluita ja hallintoa koskien. Tä­män li­säk­si tu­lee ko­ros­taa eri­lais­ten kan­sa­lais­toi­min­nan ja osal­li­suu­den muo­to­ja esi­mer­kik­si jär­jes­tö­jen ja muun va­paaeh­tois­toi­min­nan avul­la. Hy­vin­voin­tia­lueen tu­lee myös huo­leh­tia nuo­ri­so-, se­kä van­hus- ja vam­mais­neu­vos­to­jen toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­tä.

Lue lisää Kainuun hyvinvointialueen sivuilta!

Kainuun liitto

Kainuun liitto vastaa maakunnan yleisestä aluekehittämisestä, maakuntakaavoituksesta ja edistää alueensa elinkeinoja EU-ohjelmien rahoitusviranomaisena. Kainuun liiton tehtävät liittyvät alueen suunnitelmalliseen kehittämiseen, edunajamiseen ja viestintään.

Kainuun liiton ylimmät päätöksentekoelimet ovat maakuntavaltuusto (35 jäsentä)  ja sen nimeämä maakuntahallitus (12 jäsentä). Edellä mainittujen lisäksi Kainuun liitossa on myös muita toimielimiä ja myös Kainuun liiton virasto tarjoaa kainuulaisille aktiivisesti mahdollisuuksia vaikuttaa asioiden valmisteluun.

Lue lisää Kainuun liiton sivuilta!

Kunnallinen päätöksenteko

Kunnat järjestävät kuntalaisille peruspalvelut, joista on säädetty laeilla. Perustuslaki takaa Suomen kunnille itsehallinnon ja verotusoikeuden. Valtiolla on oikeus puuttua vain tietyin rajoituksin itsehallinnollisten yhteisöjen toimintaan. Valtio voi osallistua kunnallisten peruspalvelujen järjestämistä koskevaan päätöksentekoon esimerkiksi säätämällä lakeja.

Kuntien toimintaa ohjaa poliittinen päätöksenteko. Kunnan ylin päättävä elin on valtuusto, jonka jäsenet äänioikeutetut kuntalaiset valitsevat neljän vuoden välein järjestettävillä yleisillä ja yhtäläisillä kuntavaaleilla. Valtuusto valitsee jäsenet kunnanhallitukseen, jonka tehtävänä on valmistella valtuuston päätökset ja panna ne täytäntöön. Valtuusto valitsee myös lautakunnat, jotka johtavat julkisten palveluiden tuottamista kunnassa. Lautakuntien nimet ja toiminnan laajuus vaihtelevat kunnittain.

Nuorisovaltuustojen toiminta

Lain mukaan nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Yhtenä tapana toteuttaa tätä osallisuutta ovat olleet nuorten vaikuttajaryhmät, jotka toimivat keskenään hieman eri tavoin ja niitä myös saatetaan kutsua erilaisilla nimillä. Nuorisovaltuustot ovat poliittisesti sitoutumattomia nuorten vaikuttajaryhmiä, jotka toimivat omissa kunnissaan ajamassa paikallisten nuorten etuja. Kainuun jokaisessa kunnassa toimii oma nuorisovaltuustonsa (NuVa), lisäksi Kainuussa toimii Kainuun hyvinvointialueen nuorisovaltuusto, joka toimii myös Kainuun maakuntaliiton kehittämisen ja päätöksenteon vaikuttamistoimielimenä.

Järjestötoiminta

Järjestöasiain neuvottelukunta

Järjestökentän toimijoiden kesken perustetun Kainuun maakunnallisen järjestöasiain neuvottelukunnan tarkoitus ja tehtävä on edistää järjestökentän yhteistyötä sekä olla yhdistysten ja järjestöjen monialainen yhteistyöelin, joka toimii järjestökentän edustajana eri kumppanuuspöydissä. Neuvottelukunta ylläpitää vuoropuhelua yhdistysten ja julkisen sektorin toimijoiden välillä, vahvistaa niiden roolia maakunnallisessa ohjelma- ja kehittämistyössä ja palvelutyössä.

Lue lisää JANE:n toiminnasta

Kainuulainen järjestökenttä

Yhdistys- ja järjestötoiminnan kautta voit löytää mielekästä tekemistä ja uusia tuttavia, ja myös vaikuttaa ympäristöösi positiivisella tavalla. Tutustu kainuulaiseen järjestökenttään ja hyppää rohkeasti mukaan!

YHDISTYSTOIMINTAA KAINUUSSA